วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร

ประเภทอาคารที่ขออนุญาตที่สำนักงานเขต
ผู้มีความประสงค์จะก่อสร้าง ดังแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 15 เมตร ยกเ้ว้นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานทุกประเภทซึ่งไม่ใช่โรงงานที่ประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมในครอบครัว และโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญหรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

ประเภทอาคารที่ขออนุญาตที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา
ผู้มีความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่มีความสูง 15 เมตร และอาคารอื่นใดที่นอกเหนืออำนาจของสำนักงานเขต

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต
  1. แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) หรือ แบบคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ค.ข.2)
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณี นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) และผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับ และเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า
  4. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน หรือสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีผู้่ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
  6. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ และคำนวนพร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ (กรณีอาคารที่ขออนุญาตอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 ชุด
  7. ผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด
  8. กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร และวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแสดงแบบแปลน แผนผังแบบก่อสร้าง จำนวน 5 ชุด และรายการคำนวนโครงสร้างจำนวน 1 ชุด
  9. กรณีอาคารทีอยู่ในข่ายจะต้องมีระบบกำจัดน้ำเสีย เช่นอาคารขนาดใหญ่ ตลาดสด ภัตตาคาร อาคารชุด หอพัก และอาคารที่เกี่ยวกับกิจการค้าอันเป็นที่น่ารังเกียจ ต้องแสดงแบบระบบกำจัดน้ำเสีย จำนวน 5 ชุด และรายการคำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด
  10. อาคารห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด และอาคารที่เป็นชุมนุมคน อาคารพักอาศััยรวมกันตั้งแต่ 4 หน่วย หอพัก และอาคารอื่นสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ต้องมีวิธีการป้องกันอัคคีภัย ระบบจัดการแสงสว่าง และระบบระบายอากาศ จำนวน 5 ชุด

หมายเหตุ ......
ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่เกิน 45 วัน และขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 45 วัน แต่ไม่เกิน 135 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น