วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สถิติประชากรเขตบางกอกน้อย


เดือน/พ.ศ.
ชาย
หญิง
รวม
กันยายน 2556
0
0
0
สิงหาคม 2556
55,753
61,563
117,316
กรกฎาคม 2556
55,912
61,630
117,542
มิถุนายน 2556
55,798
61,692
117,490
พฤษภาคม 2556
55,903
61,759
117,662
เมษายน 2556
55,927
61,784
117,711
มีนาคม 2556
55,806
61,839
117,645
กุมภาพันธ์ 2556
55,673
61,848
117,521
มกราคม 2556
55,887
61,914
117,801
ธันวาคม 2555
55,984
61,966
117,950
พฤศจิกายน 2555
55,922
61,926
117,847
ตุลาคม 2555
55,983
61,994
117,977
กันยายน 2555
0
0
0
สิงหาคม 2555
56,284
62,053
118,337
กรกฎาคม 2555
56,303
62,071
118,374
มิถุนายน 2555
56,438
62,201
118,639
พฤษภาคม 2555
56,487
62,359
118,846
เมษายน 2555
56,663
62,415
119,078
มีนาคม 2555
56,502
62,533
119,035
กุมภาพันธ์ 2555
56,645
62,597
119,242
มกราคม 2555
56,924
62,702
119,626
ธันวาคม 2554
57,144
62,888
120,032
พฤศจิกายน 2554
57,442
63,128
120,570
ตุลาคม 2554
57,608
63,233
120,841
กันยายน 2554
57,573
63,305
120,878
สิงหาคม 2554
57,686
63,364
121,050
กรกฎาคม 2554
57,866
63,466
121,332
มิถุนายน 2554
57,868
63,593
121,461
พฤษภาคม 2554
57,851
63,642
121,493
เมษายน 2554
58,937
64,541
123,478
มีนาคม 2554
58,957
64,588
123,545
กุมภาพันธ์ 2554
59,061
64,677
123,738
มกราคม 2554
59,265
64,783
124,048
ธันวาคม 2553
59,461
64,891
124,352
พฤศจิกายน 2553
59,554
64,980
124,534
ตุลาคม 2553
59,742
65,089
124,831
กันยายน 2553
0
0
0
สิงหาคม 2553
59,903
65,302
125,205
กรกฎาคม 2553
59,963
65,365
125,328
มิถุนายน 2553
60,147
65,418
125,565
พฤษภาคม 2553
60,305
65,591
125,896
เมษายน 2553
60,207
65,545
125,752
มีนาคม 2553
60,391
65,711
126,102
กุมภาพันธ์ 2553
60,320
65,819
126,139
มกราคม 2553
60,387
65,926
126,313
ธันวาคม 2552
60,699
66,124
126,826
พฤศจิกายน 2552
60,753
66,241
126,994
ตุลาคม 2552
60,858
66,315
127,173
กันยายน 2552
61,036
66,364
127,400
สิงหาคม 2552
61,098
66,501
127,599
กรกฎาคม 2552
61,186
66,515
127,701
มิถุนายน 2552
61,379
66,653
128,032
พฤษภาคม 2552
61,494
66,790
128,284
เมษายน 2552
61,409
66,806
128,215
มีนาคม 2552
61,496
66,862
128,358
กุมภาพันธ์ 2552
61,555
66,897
128,449
มกราคม 2552
61,767
67,120
128,887
ธันวาคม 2551
62,085
67,316
129,401
พฤศจิกายน 2551
61,873
67,287
129,160
ตุลาคม 2551
61,767
67,332
129,099

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น