วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เขตบางกอกน้อยประกาศขายทอดตลาดพัสดุประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง   ขายทอดตลาดพัสดุ

------------------------------


                   ด้วยกรุงเทพมหานคร โดย   ฝ่ายการคลัง  สำนักงานเขตบางกอกน้อย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  จำนวน  1,103  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้าย  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1.      ผู้มีความประสงค์เข้าสู้ราคา หรือผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามประกาศทอดตลาด และตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบ
2.      ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าสู้ราคา ต้องส่งหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู้ราคามิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าสู้ราคาในนามของตนเอง  ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้  และหากผู้เข้าสู้ราคาเป็นนิติบุคคล ต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี  นับแต่วันออกให้ และหลักฐานการมอบอำนาจของผู้จัดการ  หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาด  และต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลาเริ่มต้นการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
3.  กรณีการขายทอดตลาดพัสดุที่มีราคาขั้นต่ำรวมกันครั้งหนึ่ง  ตั้งแต่ จำนวน 5
มหานคร   โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาด หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการ  ในอัตราร้อยละ  20  ของราคาขั้นต่ำพัสดุรวมกันเป็นเงินจำนวน 50,547.-บาท ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้ราคา  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู้ราคา 
4.  เมื่อผู้สู้ราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด  และคณะกรรมการขายทอดตลาดนับถึงสาม และเคาะไม้แล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้กับผู้ซื้อรายนั้น
5. ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนสู้  เมื่อมีผู้อื่นสู้ด้วยราคาที่สูงขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม  หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด
6.  ผู้สู้ราคาจะต้องผูกพันกับราคาที่ตนสู้และสละสิทธิในการถอนคำสู้ราคา   
7.  ผู้สู้ราคาได้หรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาด
สงวนสิทธิที่จะขอถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด  โดยไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่เพียงพอ  ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สู้ราคาทราบทันทีที่ปิดการขายทอดตลาด 
8.  เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุดแล้ว  ผู้ซื้อต้องชำระราคา ดังนี้.- 
8.1 กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันไม่เกิน จำนวน 100,000.- บาท  ผู้ซื้อต้องชำระราคาทั้งหมดเป็นเงินสดเมื่อการสู้ราคาสิ้นสุดลง
8.2 กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันเกินกว่า จำนวน  100,000.- บาท ผู้ซื้อจะชำระราคาทั้งหมดหรือวางมัดจำเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็ค ลงวันที่ในวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  วันทำการ   ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  ของราคาพัสดุก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า จำนวน 100,000.-บาท เมื่อการสู้ ราคาสิ้นสุดลงและต้องชำระราคาส่วนที่เหลือเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วันทำการ  นับแต่วันซื้อ ทั้งนี้   ผู้ซื้อต้องชำระราคาพัสดุให้ครบถ้วน  จึงมีสิทธิรับมอบพัสดุ กรณีไม่ชำระราคาพัสดุภายในเวลาที่กำหนด ถือว่ายินยอมให้กรุงเทพมหานครริบหลักประกันการเข้าสู้ราคา  และหรือเงินมัดจำตามแต่กรณี และดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ต่อไป
9. ในกรณีที่ผู้สู้ราคาได้แล้วปฏิเสธไม่ซื้อ   หรือผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานครจะนำพัสดุนั้นออกประกาศขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดครั้งเดิม  ผู้สู้ราคาได้หรือผู้ซื้อเดิมคนนั้น  ต้องรับผิดในส่วนที่ขาดตามกฎหมาย
10. กำหนดเวลารื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุ ผู้ซื้อต้องรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุออกไปภายใน  5   วันทำการ   นับแต่วันชำระราคาครบถ้วน (หากกำหนดเวลารื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุไว้เกินกว่า 5 วันทำการ ผู้ซื้อต้องทำสัญญากำหนดวันรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาดตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดภายในวันที่ผู้ซื้อ
ได้ชำระราคาครบถ้วน) หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการรื้อถอน  และหรือขนย้ายพัสดุออกไปภายในกำหนดเวลาต้องชำระ ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาพัสดุรวมกัน   แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ  500  บาท
11.  ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันจะพึงมี       
12.  ผู้ที่สู้ราคาไม่ได้ต้องติดต่อขอรับหลักประกันการเข้าสู้ราคาคืนจากเจ้าหน้าที่หลัง        การขายทอดตลาดเสร็จสิ้นทันที  สำหรับผู้ที่สู้ราคาได้ หรือผู้ซื้อให้ติดต่อขอรับหลักประกันคืน  เมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือเมื่อพ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
13.  ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ  ได้ที่ฝ่ายการคลังสำนักงานเขตบางกอกน้อย
14.   กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่   2  กันยายน  2554  ตั้งแต่เวลา  08.30 -  
10.00  นาฬิกา   (ต้องเสร็จสิ้นก่อนเวลาเริ่มต้นดำเนินการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด  ตั้งแต่เวลา 11.00  นาฬิกา เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมชั้น  4  สำนักงานเขตบางกอกน้อย

    ประกาศ  ณ  วันที่    3     สิงหาคม   ..  2554 


         (นางมณี       เดชเกตุ)  
   ผู้ช่วยอำนวยการเขตบางกอกน้อย
                                                   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย
    ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกสารรายละเอียดพัสดุที่ขายทอดตลาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น