วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การรับเด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2555

ด้วยในปีการศึกษา 2555 สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้ประกาศแจ้งรับเด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2548
เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยให้บิดา-มารดา หรือ
ผู้ปกครองของเด็ก แจ้งการส่งเข้าเรียน ดังนี้

1. กรณีเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จะเข้าเรียนหรือกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
ให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนั้น ๆ

2. กรณีเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จะเข้าเรียนหรือกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนเอกชนที่อยู่ต่างสำนักงานเขต (ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขต
บางกอกน้อย) ให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนที่ีฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกน้อย

3. กรณีเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ต่างสำนักงานเขต จะเข้าเรียนหรือกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
ให้ผู้ปกครองแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนที่ฝ่ายการศึกษาของสำนักงานเขตที่เด็กมีภูมิลำเนาอยู่

หลักฐานที่ต้องแสดง คือ สูติบัตรหรือสำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้ง กำหนดรับแจ้งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น