วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

การส่งเด็กเข้าเรียน และการติดตาม


การส่งเด็กเข้าเรียนและการติดตาม

การส่งเด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และประกาศกรุงเทพมหานคร กำหนดให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานครนำเด็กไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ณ สำนักงานเขตหรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ของปีปัจจุบันถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีถัดไป

แนวทางการส่งเด็กเข้าเรียนและการติดตาม
           - เดือนพฤษภาคมของทุกปี กรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
              ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกน้อยดำเนินการดังนี้
๑.      ฝ่ายการศึกษาทำหนังสือถึงฝ่ายทะเบียน ขอรายชื่อเด็กในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ
    2. ฝ่ายการศึกษาทำหนังสือพร้อมแบบสำรวจข้อมูลการส่งเด็กเข้าเรียนครั้งที่หนึ่ง แจ้งผู้ปกครองเด็ก
ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทางไปรษณีย์ ให้ส่งเด็กเข้าเรียนและแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกน้อยหรือสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกน้อยแล้วแต่กรณี ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคมของปีปัจจุบันถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของปี ถัดไป   โดยนำสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้ง 
3. ฝ่ายการศึกษาทำหนังสือแจ้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนและให้รับแจ้งเด็กเข้าเรียนที่โรงเรียนนั้น ๆ พร้อมรายงานฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกน้อยภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของปีถัดไป
    ๔. ขอความร่วมมือฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แจ้งประธานชุมชนประชาสัมพันธ์การส่งเด็ก
ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน และไปแจ้งการเข้าเรียน ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกน้อย หรือโรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่เด็กเรียนอยู่ แล้วแต่กรณี ครั้งที่หนึ่ง
    5. ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์เขตบางกอกน้อย แจ้งการส่งเด็กในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน                         
              6. ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี ให้ฝ่ายการศึกษาเชิญโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่
จัดการศึกษาภาคบังคับประชุมเพื่อขอความร่วมมือ รายงานการรับแจ้งเด็กในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนไปยังฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกน้อยภายในเดือนกรกฏาคม ของทุกปี
    7. ฝ่ายการศึกษาสำรวจรายชื่อเด็กในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่ยัง
 ไม่ได้แจ้งเข้าเรียน และทำหนังสือพร้อมแบบสำรวจข้อมูลการส่งเด็กเข้าเรียนถึงผู้ปกครองครั้งที่สอง
    8. ขอความร่วมมือฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แจ้งประธานชุมชนประชาสัมพันธ์เด็กในพื้นที่
 เขตบางกอกน้อยที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่ยังไม่ได้แจ้งการเข้าเรียน ให้แจ้งการเข้าเรียนที่โรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยที่เด็กเรียนอยู่ หรือที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกน้อย แล้วแต่กรณี ครั้งที่สอง
     9. ฝ่ายการศึกษาดำเนินการรับแจ้งเด็กเข้าเรียน และสรุปรายงานผลการส่งเด็กในพื้นที่เขต
บางกอกน้อยที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน ให้สำนักการศึกษาทราบ ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี 
               ทั้งนี้ หากผู้ปกครองไม่ได้นำสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาเป็นหลักฐานในการแจ้งเด็กเข้าเรียน ให้มาคัดสำเนาทะเบียนบ้านที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกน้อย
        

    แผนผังขั้นตอนการส่งเด็กเข้าเรียนและการติดตาม                    2

            ประกาศกรุงเทพมหานครการส่งเด็กเข้าเรียนของทุกปี (เดือนพฤษภาคม)

                                                                                        
                      สำรวจเด็กที่เกิดในปีประกาศ

                                                                              
                แจ้งผู้ปกครองตามรายชื่อเด็กส่งเข้าเรียน ครั้งที่ 1

                   
                  แจ้งโรงเรียน/ฝ่ายการศึกษารับเด็กเข้าเรียน

                   

                 ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าเรียน
                     - ชุมชน ครั้งที่ 1
                     - เว็ปไซต์เขตบางกอกน้อย

                                                                              

         ประชุมโรงเรียนทุกสังกัดเพื่อติดตาม (เดือนมิถุนายน)

                                                                              

                    แจ้งผู้ปกครองครั้งที่ 2 เพื่อติดตาม

                                                                               ↓

           ประชาสัมพันธ์ชุมชนการส่งเด็กเข้าเรียน ครั้งที่ 2

                                                                               ↓

          สรุปผลการเข้าเรียน


แจ้งภายในวันที่ 17 พฤษภาคม ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของปีถัดไป
            หลักฐานที่ใช้
- สูติบัตรหรือสำเนาสูติบัตร
- สำเนาทะเบียนบ้าน


  แบบสรุปรายละเอียดการรับแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์เรียน ปีการศึกษา..............
                               โรงเรียน...............................เขตบางกอกน้อย

ลำดับ
รายชื่อนักเรียนที่เกิดปี พ.ศ................และอยู่ในเขตบางกอกน้อยเข้าเรียนในโรงเรียน
          ที่อยู่
  ชั้นที่กำลังศึกษาอยู่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น