วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานมูลนิธิ

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ( พ.ศ. 2535 ) มาตรา 110-136
2. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486
4. ประมวลรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ
5. กฎกระทรวงมหาดไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ ได้แก่
- กฎกระทรวง ว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการและการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวง ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวง ว่าด้วยบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. 2545
6. ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนมูลนิธิ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2535
7. ข้อบังคับที่จดทะเบียนแล้วของแต่ละมูลนิธิ* ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้มูลนิธิรายงานผลการดำเนินการต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งหลักฐานดังต่อไปนี้ *
1. รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิในปีที่ผ่านมา
2. บัญชีรายได้ รายจ่าย และสำเนางบดุลของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
3. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการของมูลนิธิทุกครั้งในปีที่ผ่านมา


อัตราค่าธรรมเนียม

1. อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น เรียกเก็บตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) ค่าคำขอ ฉบับละ 10 บาท
(2) ค่าจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 200 บาท
(3) ค่าจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ 50 บาท
(4) ค่าจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ 50 บาท
(5) ค่าขอตรวจเอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิ สำหรับมูลนิธิหนึ่ง ครั้งละ 50 บาท
(6) ค่าคัดและรับรองเอกสาร ฉบับละ 10 บาท
(7) ค่าคำขอให้นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับมูลนิธิ ซึ่งมิใช่เป็นกรณีตาม (2) (3) (4) (5) หรือ (6) รายการหนึ่งครั้งละ 50 บาท

2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 สำหรับมูลนิธิ ดังต่อไปนี้
(1) มูลนิธิที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริ
(2) มูลนิธิที่ตั้งขึ้นตามพระประสงค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอขึ้นไป หรือมูลนิธิที่มีพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอขึ้นไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
(3) มูลนิธิที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือพระบรมราชินูปถัมภ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น