วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เยี่ยมชมสำนักงานเขต

..........เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงานเขตบางกอกน้อย มีโอกาสได้ต้อนรับน้อง ๆ
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จำนวน 20 คน มาเยี่ยมชมการทำงานของสำนักงานเขต
บางกอกน้อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
..........โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้นำเียียมชมการทำงาน ของฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานเขตโดยเฉพาะการให้บริการประชาชนของฝ่ายทะเีบียน และนำน้องนักเรียนเข้าไปพูดคุยในห้องประชุม โดยคุณประเทืองวิทย์ ดีใจ หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ได้ออกมาเล่นถึงความเป็นมาของสำนักงานเขต ประวัติของเขตบางกอกน้อย และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภูมิปัญญาของชาวบางกอกน้อย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตบางกอกน้อย เพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
ที่ชาวบางกอกน้อยสืบทอดกันมา
..........ในการนี้ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ถือโอกาสจัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับสำนักงานเขต เพื่อให้น้อง ๆ ที่มาเยี่ยมชม ได้ร่วมสนุก และรู้จักการสืบค้น สืบหาข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และนำมาใช้ใ้ห้เป็นประโยชน์

กติกา ....
-ตอบคำถามจำนวน 3 คำถาม
-ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องที่สุด และพิมพ์ไม่ผิด 3 คนแรก จะได้รับรางวัลเป็นตุ๊กตาน่ารัก ๆ
-ให้ลงชื่อ นามสกุล ห้อง ให้ถูกต้องเพื่อการจัดส่งรางวัลไปให้
-ตอบคำถามได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น.
-สำนักงานเขตบางกอกน้อย จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวับที่หน้า Blog นี้
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลาประมาณ 14.00 น.
และจะส่งรางวัลไปให้ทางโรงเรียนเพื่อมอบแก่นักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง

คำถามมีดังนี้
1. ชื่อผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ชื่ออะไร
2. คำขวัญของสำนักงานเขตบางกอกน้อย มีว่าอะไร
3. สำนักงานเขตแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ฝ่าย อะไรบ้าง

<<<รอชมภาพ VDO ในโอกาสต่อไป>>>

1 ความคิดเห็น:

  1. วศุต อังกินันทน์11 กุมภาพันธ์ 2553 09:05

    เฉพาะน้อง ๆ โรงเรียนวัดสุวรรณารามที่ได้มาเียี่ยมชมสำนักงานเขตนะครับ ที่จะได้สิทธิในการตอบคำถาม

    ตอบลบ